Juridiskie pakalpojumi fiziskām personām

Saistību tiesības

Līgumu, vienošanos, protokolu, lēmumu, atzinumu, citu dokumentu sagatavošana. 

Pārstāvība mantisko jautājumu risināšanā, attiecībās ar kreditoriem, debitoriem, maksātnespēja.

Ģimenes tiesības

Situāciju risināšana, dokumentu sagatavošana, pārstāvība tiesās un iestādēs. 

Prasību pieteikumi jautājumos par uzturlīdzekļiem, laulību, laulāto mantisko attiecību risināšana.

Mantojuma tiesības

Mantojumu lietu kārtošana, darījumi ar nekustamo īpašumu.

Dokumentu sagatavošana, prasību celšanā tiesā. 

Mantojuma lietas un uztura līgums.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Dokumentu sagatavošana darījumos ar nekustamo īpašumu.

Īzīrēšana, iznomāšana, noma, īre.

Pārstāvība iestādēs un tiesā.